Ders Tan覺mlar覺

LAW 101-Medeni Hukuk I

Medenî Hukuk I dersinin içerii, medenî hukuk kavram覺n覺 ve dallar覺n覺, medenî hukukun kaynaklar覺n覺, temel ilkeleri, kiisel durumlarla ilgili meselelerle ilgilenmek, kiiliin ne zaman balay覺p ne zaman sonlanaca覺n覺 ve nas覺l korunaca覺n覺, kiinin ehliyet kavram覺 ile ilgili sorunlar覺 ve gerçek-tüzel kii fark覺n覺 kapsamaktad覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 102-Medeni Hukuk II

Bu ders kapsam覺nda aile hukukunun genel esaslar覺, nianlanma, nianlanman覺n sona ermesi, evlenme, evlenmenin artlar覺, evlenme engelleri, evliliin genel hükümleri, evliliin mali hükümleri, evliliin sona ermesi, boanma, boanman覺n sonuçlar覺, soyba覺n覺n kurulmas覺, soyba覺n覺n hükümleri ve vesayet konular覺 incelenir.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 103-Anayasa Hukuku I

Anayasa hukuku I dersi kapsam覺nda öncelikle tan覺m, kaynaklar ve anayasa konular覺 üzerinde durulmak suretiyle örencinin dersin kapsam覺n覺 kavramas覺 salanacakt覺r. Anayasal metinlerin yap覺m süreçleri ve bu balamda siyasal iktidar yap覺lar覺yla girdikleri etkileim biçimi ortaya konulduktan sonra ortaya ç覺kan yap覺lar覺n aras覺nda kurulan denge mekanizmas覺 ve güvenlik sistemlerinin kar覺lat覺rmal覺 olarak kavranmas覺 ve kurulan yap覺lar覺n devam覺n覺 salayacak demokratik ilke ve kurumlar覺n anayasal metinlerde nas覺l somutlat覺r覺ld覺覺n覺n örenilmesi salanacakt覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 104-Anayasa Hukuku II

Anayasa hukukunun temel kavram ve ilkelerinin Osmanl覺-Türk anayasal uygulamas覺nda nas覺l somutlat覺r覺ld覺覺n覺, 1876, 1921,1924, 1961 ve 1982 anayasalar覺n覺 ele alarak inceler. Bu dersin sonunda örenci; Türk anayasal gelimeleri hakk覺nda bilgi sahibi olacak, 1961 ve 1982 Anayasa metinlerinin kar覺lat覺rmal覺 çözümlemesini yapabilecek, 1982 Anayasas覺n覺n temel özellikleri hakk覺nda kapsaml覺 bilgi edinecek ve 1982 Anayasas覺 çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi içtihatlar覺 dorultusunda anayasa yarg覺s覺n覺 örenecektir.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 105-Introduction to Law

Bu dersin amac覺 hukukun temel ilkeleri, kavramlar覺, kaynaklar覺 ile adalet ve eitlik kavramlar覺 üzerine odaklanmakt覺r. Bu ders kapsam覺nda hukuk ve ahlak kurallar覺 覺覺覺nda toplumsal düzen ve hukuk aras覺ndaki iliki kar覺lat覺r覺lacakt覺r. Türk hukuk sisteminin temel özellikleri incelendikten sonra hukuki kavramlar, hukuki düünme yöntemleri ve esaslar覺, deer yönelimli hukuk kavram覺 tart覺覺lacakt覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 107-Genel Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku I dersinin amac覺, hukuk, tarih, siyaset bilimi, antropoloji ve felsefe gibi disiplinlerin siyasal iktidara ilikin yakla覺mlar覺ndan yararlanarak devletin ortaya ç覺k覺覺, tarihsel geliimi ve niteliini incelemektir. Anayasa Hukuku, 襤dare Hukuku ve Yarg覺lama Hukuku gibi disiplinlerden farkl覺 olarak, Genel Kamu Hukuku, devleti yaln覺zca baz覺 ilevleri veya boyutlar覺 bak覺m覺ndan deil, bütün ilevleri ve boyutlar覺yla bir bütün olarak kavramay覺 amaçlayan bir teori oluturmaya çal覺覺r. Bu derste, Devletin kökeni, nitelii ve geliiminin incelenmesi, modern devletin ilke ve kurumlar覺n覺n deerlendirilmesi, üniter, federal ve konfederal sistemlerin kar覺lat覺r覺lmas覺, demokrasi teorisi ve demokrasi modellerinin incelenmesi, Devlet ve demokrasi teorilerinin Türkiye bak覺m覺ndan deerlendirilmesi tart覺覺lacakt覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 108-Roma Hukuku

Bu ders kapsam覺nda Roma devletinin siyasi devirleri, Roma hukukunun devirleri, hukuk, hak ve dava kavramlar覺, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, vesayet ve kayy覺ml覺k, hukuki muameleler, muvazaa, hata, hile, tehdit konular覺 ele al覺nacakt覺r. Bu ders kapsam覺nda borç kavram覺, zarar kavram覺, akit kavram覺, ayni akitler, r覺zai akitler, Locatio conductio, isimsiz akitler, akit benzerleri, haks覺z fiil konular覺 ele al覺nacakt覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 110-Economics

Bu dersin amac覺, 襤ktisat biliminin konumunu, tart覺ma konular覺n覺 ve sorunlar覺n覺 belirleyerek Hukuk alan覺nda örenim gören örencilere iktisat bilimini tan覺tmakt覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 111-Siyaset Bilimi

Bu dersin amac覺, Hukuk Fakültesi örencilerine, örenimi boyunca görecei hukuk ilke ve kavramlar覺n覺n içinde gerçekletii ulusal ve uluslararas覺 siyasal çerçeveyi görme olana覺 sunmakt覺r. Osmanl覺larda devletten imparatorlua geçi süreci, ulus devletin kurulmas覺, Türk Devrimi’nin nitelii gibi konular tart覺覺lmaktad覺r.

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 112-Introduction to Common Law

Bu dersin amac覺, Anglo-Amerikan hukuk sisteminin Roma-Germen hukuk sistemlerinden farklar覺, özellikle mahkeme içtihatlar覺n覺n bu hukuk sistemindeki ve gelitirici etkisi bu sisteme has kavramlarla incelenmesidir.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 2

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 113-Hukukta Arat覺rma Yöntemleri

Bu dersin amac覺, hukukta arat覺rma yöntemlerinin önemini belirtirken, hukuksal arat覺rmada kullan覺lacak kaynaklara (kanunlar, mahkeme içtihatlar覺, bilimsel içtihatlar) ula覺lmas覺n覺 belirtmektir. Bu durum dikkate al覺narak, örenicilerin hukuk ve kanun metinleri ile yarg覺 kararlar覺n覺 nas覺l okuyup deerlendirmeleri gerektii, çözüme kavuturulan problemlerin nas覺l bir üslupla aktar覺lmas覺n覺n uygun olduu, kar覺la覺lan hukuksal problemlerin çözümünde dikkat edilmesi gereken noktalar覺n neler olduu gibi temel konular üzerinde durulmaktad覺r.

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 114-Legal Terminology and Writing

Bu dersin amac覺, hukukta arat覺rma yöntemlerinin önemini belirtirken, hukuksal arat覺rmada kullan覺lacak kaynaklara (kanunlar, mahkeme içtihatlar覺, bilimsel içtihatlar) ula覺lmas覺n覺 belirtmektir. Bu durum dikkate al覺narak, örenicilerin hukuk ve kanun metinleri ile yarg覺 kararlar覺n覺 nas覺l okuyup deerlendirmeleri gerektii, çözüme kavuturulan problemlerin nas覺l bir üslupla aktar覺lmas覺n覺n uygun olduu, kar覺la覺lan hukuksal problemlerin çözümünde dikkat edilmesi gereken noktalar覺n neler olduu gibi temel konular üzerinde durulmaktad覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 2

Ön Koul: Yok

LAW 201-Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

Bu derste Türk Borçlar Hukukunun temel kavramlar覺, hukukî ilemler, sözlemenin kurulmas覺, yan覺lma, aldatma, korkutma, temsil, borç ilikisinin kaynaklar覺, haks覺z fiiller sebepsiz zenginleme, sorumluluk sebeplerinin çokluu, hukuka ayk覺r覺l覺覺 kald覺ran haller tart覺覺l覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 202-Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

Bu derste Türk Borçlar Hukukunda borcun ifas覺, borçlar覺n ifa edilmemesinin sonuçlar覺, borç ilikilerinin üçüncü kiilere etkisi, borcun sona ermesi, zamana覺m覺, teselsül, borç ilikilerinde taraf deiiklikleri, alaca覺n devri, borcun üstlenilmesi, sözlemenin devri, sözlemeye kat覺lma tart覺覺l覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 203-Ceza Hukuku Genel Hükümler I

Bu dersin amac覺, ceza hukukunun ilkeleri ve ceza yasas覺n覺n kii, yer ve zaman bak覺m覺ndan uygulanmas覺 ve soyut olarak tüm suçlar için geçerli olan genel unsurlar覺 öretmektir. Bu konular覺n kavrat覺lmas覺 için ayr覺ca örenciler ile pratik çal覺malar yap覺lacakt覺r. Ceza hukukunun tarihi geliimi, temel ilkeleri, kaynaklar ve yorum, ceza normu içeren kanunlar覺n zaman yönünden uygulanmas覺, Türk Ceza Kanununun kii bak覺m覺ndan uygulanmas覺 ve suç hukuku ana bal覺覺 alt覺nda suça ilikin ön aç覺klamalar, suçun yap覺s覺, suçun kanunilik unsuru, suçun maddi unsurlar覺, suçun manevi yap覺sal unsuru ve hukuka ayk覺r覺l覺k unsuru bu ders kapsam覺nda ele al覺nacak olan konulard覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 204-Ceza Hukuku Genel Hükümler II

Ceza Hukuku Genel Hükümler II dersinin amac覺, Ceza Hukuku Genel Hükümler I dersinden kazan覺lm覺 örenme ç覺kt覺lar覺 ve alt beceriler temelinde tüm suçlar bak覺m覺ndan ortak olan suçun özel görünüm biçimleri olgusuna dikkat çekmek ve bu biçimleri Ceza Hukuku teknii içerisinde öretmektir. Ayr覺ca Ceza Hukukunda yapt覺r覺m teorisine dikkat çekmekle bu balamda Ceza Hukukunda cezan覺n amac覺, nitelikleri, türleri ile cezan覺n belirlenmesindeki esaslar覺, birey ile devlet aras覺ndaki ceza ilikisinin ortadan kalkmas覺 kavram覺n覺 ve ceza ilikisini ortadan kald覺ran nedenleri tart覺arak öretmektir. Ayr覺ca Ceza Hukuku genel hükümler bilgileri temelinde kiilere ve mala kar覺 suçlar inceleme konusu yap覺lacakt覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 205-襤dare Hukuku I

襤dare Hukuku I dersinin amac覺, idare kavram覺n覺n tan覺mlanmas覺, görev, yetki ve sorumluluk alanlar覺n覺n ortaya konmas覺 ve hukuk devleti olman覺n önemli gereklerinden biri olan idarenin hukukla bal覺l覺覺 konusunun incelenmesidir.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 207-International Law I

Bu dersin amac覺 uluslararas覺 hukuk sistemi ve uluslararas覺 toplum, örf ve adet hukuku, andlamalar hukuku, uluslararas覺 ve ulusal hukuk kiileri ve bunlar aras覺ndaki iliki, birlemi milletler örgütü, tan覺ma, egemenlik ve devletin yetkisi, diplomasi hukuku, devletin ve temsilcilerinin yarg覺 ba覺覺kl覺覺 konular覺n覺n incelenmesidir.

 

Kuram: 4 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 4

AKTS Kredisi: 5

Ön Koul: Yok

 

LAW 209-Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Bu dersin amac覺 hukuk felsefesinin temel kavramlar覺 ve sorunlar覺 üzerine düündürerek, örencilerin farkl覺 türden normlar覺n özelliklerini ay覺rt edebilmelerini, hukuktaki etik sorunlar覺n fark覺na varmalar覺n覺 ve hukukun neye dayanmas覺 gerektiini görebilmelerini salamakt覺r. Ders kapsam覺nda: norm kavram覺 ve norm türleri; etik kavram覺 ve hukuk-etik ilikisi; J. Austin’in, H.L.A. Hart’覺n ve R. Dworkin’in konuya ilikin görüleri; insan haklar覺 kavram覺; teori kavram覺 ve farkl覺 hukuk teorileri üzerinde durulacakt覺r.

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 210-Türk Hukuk Tarihi

Türk hukuk tarihi dersinin amac覺, Türklerin tarih sahnesine ç覺kmas覺ndan Türkiye Cumhuriyetine kadar uzanan dönemdeki hukuk rejimlerini incelemektir. Bu kapsamda dersin içeriini, Türk hukuk tarihinin dier hukuk alanlar覺 ile ilikisi, 襤slamiyetten önce Türk hukuk sistemi, 襤slamiyetten sonra Türk hukuk sistemi, 襤slam hukukunun özellikleri, Osmanl覺 devleti hukuku ve Osmanl覺 devlet tekilat覺 ile Tanzimattan sonra Türk hukuku oluturmaktad覺r.

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 211-International Organizations as Law Makers

Bu dersin amac覺 örencilerin uluslararas覺 örgütlerin kuruluu ve ileyiiyle ilgili genel bilgi sahibi olmas覺n覺 salamak ve uluslararas覺 örgütlerin tan覺m覺, kuruluu, ileyii, kurucu belgelerinin yorumlanmas覺 konular覺n覺 incelemektir.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

LAW 212-Public Finance Law

Bu dersin amac覺, kamu maliyesi içinde yer alan kamu harcamalar覺 ve kamu gelirleri ile ilgili teorik bilgileri vermek, Kamu Maliyesinin Kamu Hukuku içinde yer alan 襤dare Hukuku ile ilikisini incelemektir. Vergi Hukuku dersini alabilmek için öncelikle vergi teorilerini ve vergi tekniklerini aç覺klayarak vergi hukukunun teorik altyap覺s覺 oluturulmaktad覺r. Kamusal tercihler konusunda maliye, sosyoloji ve siyaset biliminin konular覺n覺 aç覺klayan teorilerden bahseder.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 213-Environmental Law

Çevre sorunsal覺, çevre hukukunun douu ve geliimi, çevre hukukunun konusu, kapsam覺, içerii, amac覺 ve nitelikleri, çevre kavram覺, bir insan hakk覺 olarak çevre hakk覺 ve anayasal statüsü, sürdürülebilir kalk覺nma, çevre hukukunun temel ilkeleri (önleme ilkesi, i birlii ve egüdüm ilkesi, entegrasyon ilkesi, kirleten öder ilkesi, kat覺l覺m ilkesi, ihtiyat ilkesi), çevresel bozulman覺n önlenmesi ve kirlilik kontrolü (idari usuller ve müeyyideler), çevresel etki deerlendirilmesi, çevreyi kirletenin hukukî sorumluluu (komuluk hukuku çerçevesinde sorumluluk, haks覺z fiil sorumluluu [kusurlu ve kusursuz sorumluluk]), çevre kanununun 28. Maddesi çerçevesinde hukukî sorumluluk, çevreyi kirletenin cezai sorumluluu, çevre hukukunun uluslararas覺 boyutlar覺.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 214-襤dare Hukuku II

Dersin amac覺, idare kavram覺n覺n tan覺mlanmas覺, görev yetki ve sorumluluk alanlar覺n覺n ortaya konmas覺, kamu mallar覺 rejiminin aç覺klanmas覺, yürüttüü faaliyetlerin belirlenmesi ve idari ilem ile idari sorumluluk kavram覺n覺n incelenmesidir.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 216-International Law II

Bu dersin amac覺 uluslararas覺 hukukun bir alt dal覺 olan Deniz Hukukunu derinlemesine incelenerek iç sular, karasular覺 ve devletin egemenlii alt覺nda olmayan deniz alanlar覺, boazlar ve Montreux Sözlemesi, kuvvet kullanma yasa覺, kuvvet kullanma yasa覺n覺n istisnalar覺, uluslararas覺 ceza hukuku ve uluslararas覺 ceza mahkemesi, uluslararas覺 hukukta sorumluluk ve unsurlar覺, devletin yabanc覺lara kar覺 sorumluluu, uyumazl覺k çözüm yollar覺 ve uluslararas覺 adalet divan覺 konular覺n覺n incelenmesidir.

 

Kuram: 4 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 4

AKTS Kredisi: 5

Ön Koul: Yok

 

LAW 218-Criminology

Bu dersin amac覺; suç, suçluluk kavramlar覺n覺, insan覺 suça iten etmenleri anlatarak suçlulukla mücadele etme yöntemlerine eletirel gözle bakabilmeyi salamakt覺r. Bedensel etmenler, fizyolojik etmenler, psikolojik etmenler, psikanaliz, psikiyatri ve suç ilikisi, uyuturucu, uyar覺c覺 maddeler, alkol ve suç ilikisi, organize suç örgütleri, terör kavram覺, terörle mücadele yöntemleri, cinsel suçlar, iddet suçlar覺, malvarl覺覺 aleyhine suçlar, ekonomik suçlar, biliim suçlar覺n覺 ileyen suçlular覺n kriminolojik özellikleri ders kapsam覺nda ele al覺nacak konulard覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 2

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 220-Energy Law

Bu derste, öncelikle enerji sektörüne bir giri yap覺lacak, dünyada ve Türkiyede hukuki yap覺land覺r覺lmas覺n覺n nas覺l olduu anlat覺lacak ve gerek Türk ve gerek yabanc覺 mevzuat ve kararlar 覺覺覺nda enerji hukukunun kavranmas覺 salanacakt覺r. Uluslararas覺 mahkeme ve hakem kararlar覺 da göz önünde tutulacakt覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 2

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 301-Eya Hukuku I

Dersin içeriini aynî hak ve eya kavram覺, bunlar覺n unsurlar覺, zilyedlik kavram覺, zilyedliin türleri, kazan覺lmas覺, kayb覺, korunmas覺, iadesi, ayni haklara hâkim olan ilkeler, tapu sicilinin özellikleri, ta覺n覺r ve ta覺nmaz mülkiyetine ilikin konular oluturmaktad覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 302-Eya Hukuku II

Dersin içeriini özel bir kanunla düzenlenmi olan kat mülkiyeti kavram覺 ile kat irtifak覺 kavram覺na, ta覺nmaz mülkiyetinin içeriine, irtifak haklar覺na, ipotee, rehne, hapis hakk覺na, erhlere, tapu sicili, tescile ilikin konular oluturmaktad覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 303-Medeni Usul Hukuku I

Bu dersin amac覺, özel hukuktan doan uyumazl覺klarda izlenecek prosedürün aktar覺lmas覺d覺r. Bu derste, çekimeli ve çekimesiz yarg覺, mahkemeler tekilat覺, mahkemelerin görev ve yetkisi, dava prosedürü, tahkikat, isticvap, dava ve cevap dilekçeleri, dava çeitleri, dava artlar覺, ilk itirazlar, iddia ve savunman覺n deitirilmesi ve geniletilmesi yasa覺, ispat, kesin deliller ve takdiri deliller konular覺 tart覺覺lmaktad覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

LAW 304-Medeni Usul Hukuku II

Bu dersin amac覺, özel hukuktan doan uyumazl覺klarda izlenecek prosedürün aktar覺lmas覺d覺r. Bu derste basit yarg覺lama usulü, dava arkadal覺覺, davaya son veren taraf ilemleri, hüküm, geçici hukuki himaye tedbirleri, kanun yollar覺, yarg覺lama harç ve giderleri, hakimlerin sorumluluu, özel mahkemeler, özel yarg覺lama usulleri, yarg覺laman覺n yenilenmesi, hükümlerin aç覺klanmas覺 ve tahkim konular覺 tart覺覺lmaktad覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

 

LAW 305-Kara Ticaret Hukuku I

Bu dersin amac覺, örencilere ticari iletme hukukunun ilkelerini anlatmak, örnek olaylarla ticari iletme hukukuna ilikin ç覺kabilecek hukuki sorunlar覺 genel olarak incelemektir. Ticari 襤letme Hukukunun temel kavramlar覺, ticari iletme, ticari i, tacir, cari hesap sözlemesi, ticari iletme rehni ve faiz, ticaret unvan覺, iletme ad覺, ticari defterler, ticaret sicili ve tacir yard覺mc覺lar覺 ders kapsam覺nda ele al覺nacak konulard覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 306-Kara Ticaret Hukuku II

Bu dersin amac覺, örencilere ortakl覺klar hukuku ve k覺ymetli evrak hukukunun ilkelerini anlatmak, örnek olaylarla ortakl覺klar hukuku ve k覺ymetli evrak hukukuna ilikin ç覺kabilecek hukuki sorunlar覺 genel olarak incelemektir. Ortakl覺klar Hukukunun temel kavramlar覺, ticaret ortakl覺klar覺na ilikin genel hükümler, adi ortakl覺k, kollektif ortakl覺k, komandit ortakl覺k, anonim ortakl覺k, limited ortakl覺k ele al覺nacak konulard覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koul: Yok

 

 

 

LAW 307-Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Bu derste, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen veya düzenlenmeyen sözleme tipleri, sözleme özgürlüü prensibi, sat覺m sözlemesinin konusu ve ekli, sat覺m覺n çeitleri, taraflar覺n borçlar覺, ba覺lama sözlemesi ve kira sözlemesinin hukukî nitelii, çeitleri, taraflar覺n borçlar覺, sözlemenin sona ermesi incelenir.

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 308-Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Bu derste eser, yay覺m, vekâlet, komisyon, ta覺ma, havale, ödünç, saklama, kefalet, kumar ve bahis, ölünceye kadar bakma ve adi irket sözlemelerinin tan覺m覺, unsurlar覺, içerii, ekli, taraflar覺n hak ve borçlar覺, sözlemenin sona ermesi tart覺覺lacakt覺r.

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 309-Ceza Özel Hukuku I

Ceza Hukuku Özel Hükümler I dersinin amac覺, ceza hukuku genel hükümler bilgisinde örenilen teorik bilgilerin, belirli suç tiplerinin incelenmesi suretiyle somutlat覺r覺lmas覺n覺 salamakt覺r. Soyk覺r覺m, insanl覺a kar覺 suç, göçmen kaçakç覺l覺覺, insan ticareti suçu, ikence ve eziyet, çocuk düürtme ve düürme suçlar覺, cinsel dokunulmazl覺a kar覺 suçlar, tehdit suçu, cebir suçu, kiiyi hürriyetinden yoksun k覺lma suçu, konut dokunulmazl覺覺n覺 ihlal suçu, haberlemenin gizliliini ihlal suçu, kiiler aras覺ndaki konumalar覺n dinlenmesi ve kayda al覺nmas覺 suçu ve özel hayat覺n gizliliini ihlal suçu ders kapsam覺nda ele al覺nacak konulard覺r.

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 310-Ceza Özel Hukuku II

Ceza Hukuku Özel Hükümler II dersinin amac覺; ceza hukuku genel hükümler bilgisinde örenilen teorik bilgilerin, belirli suç tiplerinin incelenmesi suretiyle somutlat覺r覺lmas覺n覺 salamakt覺r. Uyuturucu uyar覺c覺 madde suçlar覺, görevi kötüye kullanma, zimmet, irtikap ve rüvet, kamu görevinin terki veya yap覺lmamas覺, görevi yapt覺rmamak için direnme suçlar覺, iftira, suç uydurma ve yalan tan覺kl覺k suçlar覺 ders kapsam覺nda ele al覺nacak konulard覺r.

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 311-European Union Law I

Bu dersin amac覺 Avrupa Birlii hukukunun esaslar覺n覺, genel ilkelerini, kurumlar覺n覺 ve özellikle AB hukukundaki yetki da覺l覺m覺n覺 aç覺klamakt覺r. Birincil ve ikincil hukuk kaynaklar覺 ve bunlar覺n özellikleri ayr覺 ayr覺 ele al覺nacakt覺r. AB hukuku kaynaklar覺n覺n dorudan etkisi konusuna deinilecektir. Bu ders kapsam覺nda ayr覺ca AB kurumlar覺n覺n yap覺s覺 ve ilevlerine odaklan覺larak, içtihat 覺覺覺nda AB’nin dikey ve yatay yetki düzeni tart覺覺lacakt覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

LAW 312-European Union Law II

Bu dersin amac覺 Avrupa Birlii hukukundaki yasama usulleri, devletlerin sorumluluu, d覺 ilikiler hukuku ve AB hukukunun yarg覺sal yönden deerlendirilmesi konular覺n覺 incelemektir. Ders kapsam覺nda yasama usulleri k覺saca ele al覺nd覺ktan sonra temel karar alma yöntemleri ayr覺nt覺l覺 olarak incelenecektir. Çeitli davalar özellikle Uluslararas覺 Ceza Mahkemesi kararlar覺na at覺f yap覺larak aç覺klanacakt覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

LAW 313-International Criminal Law

Bu dersin amac覺 uluslararas覺 ceza hukuku, uluslararas覺 suçlar, soyk覺r覺m suçu, insanl覺a kar覺 ilenen suçlar, sava suçlar覺, sald覺r覺 suçu, uluslararas覺 hukukta bireysel cezai sorumluluk, uluslararas覺 ceza mahkemeleri konular覺 incelenmektedir.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 317 International Economic Law

Bu dersin amac覺 örencilere uluslararas覺 ekonomi hukukunun temel ilkelerini öretmektir.  Bu derste incelenecek konular aras覺nda, uluslararas覺 ekonomi hukuku kavram覺, uluslararas覺 ekonomi hukukunun kaynaklar覺, uluslararas覺 ekonomi hukukunun dier hukuklar ile olan balant覺s覺, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), DTÖ Anlamalar覺, TRIPS, DTÖ Uyumazl覺k Çözüm Mekanizmas覺, Dünya Bankas覺, 襤ki Tarafl覺 Yat覺r覺m Anlamalar覺 ve ICSID bulunmaktad覺r.

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 320-Fikri ve S覺nai Haklar

Bu dersin amac覺, örencilerin Fikri ve S覺nai Mülkiyet Hukukunun ilkeleri hakk覺nda bilgi sahibi olmalar覺, giderek önem kazanan haks覺z rekabet, marka, patent konular覺ndaki mevzuat覺 ve bu konulara ilikin ç覺kabilecek hukuki sorunlar覺 genel olarak incelemeleridir.

 

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 326-襤dari Yarg覺

Dersin kapsam覺nda idarenin yarg覺sal denetimi hakk覺nda bilgi verilecektir. Bu kapsamda idari yarg覺 ve örgütünün geliimi, idari dava türleri olan iptal davas覺 ve tam yarg覺 davas覺 ele al覺nacakt覺r. 襤darenin sorumluluunu douran haller tan覺mland覺ktan sonra iptal ve tam yarg覺 davalar覺nda verilen teorik bilgiler 覺覺覺nda idari yarg覺lama usûlü anlat覺lacakt覺r. 襤dari yarg覺lamada davalar覺n incelenmesi usûlü ve nihayet idari davalarda kararlara kar覺 dava yolu öretilecektir. Ayr覺ca dersin teorik çerçevesi her derste verilen güncel olaylar ve mahkeme içtihatlar覺 ile somutlaacakt覺r.

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 328-Vergi Hukuku

Vergi Hukuku dersi Kamu Maliyesi içinde yer alan teorik bilgilerin Türkiyede Vergi Kanunlar覺 ile nas覺l uygulamaya konulduunu anlatan ve mevcut yasalardaki vergileri teorik ve uygulamal覺 olarak aç覺klayan bir derstir. Bu derste vergi hukukunun kaynaklar覺, vergi mükellefi, vergi sorumlusu, vergilendirme süreci, vergi hukukunda süreler, mükellefin ödevleri, vergi suç ve cezalar覺, vergi gelirlerinin yap覺s覺, gelir üzerinden al覺nan vergiler, harcamalar üzerinden al覺nan vergiler, servet üzerinden al覺nan vergiler tart覺覺lacakt覺r.

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

 

LAW 401- Private International Law I

Bu dersin amac覺 örencilere Türk kanunlar ihtilaf覺 kurallar覺 ve Türk vatandal覺k hukukuna ilikin genel prensipleri öretmektir.  Bu derste incelenecek konular aras覺nda, milletleraras覺 özel hukukunun kaynaklar覺, temel kavramlar ve konular, balama kurallar覺, vas覺fland覺rma, yabanc覺 hukukun uygulanmas覺, renvoi, ön sorun, kamu düzeni, dorudan uygulanan kurallar, ahs覺n hukukuna ilikin kanunlar ihtilaf覺 kurallar覺, aileye ilikin kanunlar ihtilaf覺 kurallar覺, mirasa ilikin kanunlar ihtilaf覺 kurallar覺, Türk vandal覺k hukukuna giri, Türk vatandal覺覺n覺n kazan覺lmas覺, kaybedilmesi ve Türk vatandal覺覺n覺n kazan覺lmas覺 ve kaybedilmesine ilikin usuli meseleler bulunmaktad覺r.

 

Kuram: 4 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 4

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 403-Deniz Ticareti Hukuku

Bu ders kapsam覺nda; gemi, gemi üzerindeki ayni haklar, gemi sicilleri, donatan, gemi iletme müteahhidi, donatan覺n sorumluluu, kaptan ve sorumluluu, navlun sözlemesi, navlun sözlemesinin kurulmas覺 ve icras覺, taraflar覺n borç ve sorumluluklar覺, konimento ve konimentodan doan sorumluluk, navlun sözlemesinin sona ermesi konular覺 incelenmektedir.

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

         

LAW 405-襤cra 襤flas Hukuku I

Bu dersin amac覺 özel hukuktan doan alacaklar覺n tahsili usulünün aktar覺lmas覺d覺r. Bu derste cebri icra kavram覺, icra tekilat覺, ilams覺z icra, ödeme emri, itiraz覺n kald覺r覺lmas覺, haciz, haczedilemeyen mal ve haklar, hacze itirak, hacizde istihkak davalar覺, sat覺, borcun taksit ile ödenmesi, menkul mallar覺n sat覺lmas覺, gayrimenkul mallar覺n sat覺lmas覺 ve paralar覺n paylat覺r覺lmas覺 konular覺 tart覺覺lmaktad覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 6

Ön Koul: Yok

 

LAW 406-襤cra 襤flas Hukuku II

Bu dersin amac覺, özel hukuktan doan alacaklar覺n tahsili usulünün aktar覺lmas覺d覺r. Bu derste ihtiyati haciz, iflas hukukunun temel kavramlar覺, genel iflas yolu, iflas davas覺, dorudan doruya iflas, iflas覺n sonuçlar覺, iflas masas覺n覺n tekili, iflas masas覺n覺n idaresi, s覺ra cetveli, paraya çevirme, tasarrufun iptali davas覺, iflas içi konkordato, iflas d覺覺 konkordato ve sermaye irketlerinin yeniden yap覺land覺r覺lmas覺 konular覺 tart覺覺lmaktad覺r.

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 407-Ceza Usul Hukuku I

Bu dersin amac覺, ceza muhakemesi hukukunun ilevi ve amac覺n覺, ceza muhakemesinin ileyiine ilikin sistemi hukukun evrensel ilkeleri ve adil yarg覺lanma hakk覺 覺覺覺nda anlatmakt覺r. Ceza muhakemesi hukukunun dier hukuk dallar覺yla ilikisi ve fark覺, ceza muhakemesinin yap覺s覺 evre ve devreleri, ceza muhakemesi hukukunun kaynaklar覺 ve kaynaklar覺n yorumu, ceza muhakemesi yasalar覺n覺n zaman bak覺m覺ndan uygulanmas覺, soruturma evrelerinin süjeleri, soruturma evresi ilemleri, soruturmadan sonuç ç覺kart覺lmas覺 ve ara muhakeme ders kapsam覺nda ele al覺nacak konulard覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 408-Ceza Usul Hukuku II

Bu dersin amac覺, kovuturman覺n balamas覺 ve hükmün kesinlemesine kadar süren evrede ceza muhakemesinin ileyiine ilikin sistemi hukukun evrensel ilkeleri ve adil yarg覺lanma hakk覺 覺覺覺nda anlatmakt覺r. Ceza muhakemesinin kovuturma evresi, kovuturma evresinde yarg覺lama makam覺 ve yard覺mc覺lar覺, muhakemenin konusu olan uyumazl覺k ve uyumazl覺klar aras覺nda balant覺, muhakeme artlar覺 ve muhakeme ilemleri, kovuturma evresinin devreleri ve görevleri, kamu davas覺n覺n duruma haz覺rl覺覺 devresi, kamu davas覺n覺n duruma devresi, durumadan sonuç ç覺karma devresi, kanun yollar覺, devlet ve madur ilikisi, özel ve tali muhakeme usulleri ders kapsam覺nda ele al覺nacak konulard覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 409-Bireysel 襤 Hukuku

Bu dersin amac覺, i hukukunun önemli bir parças覺 olan bireysel i hukukunu incelemek ve bu konular ile ilgili hukuki sorunlara teorik ve pratik çözümler ortaya koymakt覺r. 襤çi ve iveren kavram覺 ve unsurlar覺, i sözlemesinin yap覺lmas覺, türleri, sözlemeden doan borçlar ile i sözlemesinin sona ermesinin sonuçlar覺 ders kapsam覺nda ele al覺nacak konulard覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

LAW 410-Toplu 襤 ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bu dersin amac覺, i hukukunun önemli bir parças覺 olan toplu i hukukunu incelemek ve bu konular ile ilgili hukuki sorunlara teorik ve pratik çözümler ortaya koymakt覺r. Sendikalar, örgütlenme özgürlüü, sendikal faaliyetler, toplu i sözlemesi, toplu i uyumazl覺klar覺n覺n bar覺ç覺l çözüm yollar覺, grev, lokavt ile sosyal güvenlik hukukuna ilikin genel prensipler, sigorta kollar覺 ders kapsam覺nda ele al覺nacak konulard覺r.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 5

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 411-K覺ymetli Evrak Hukuku

K覺ymetli Evrak Hukukunun temel kavramlar覺, k覺ymetli evrakta defiler, k覺ymetli evrak覺n iptali ve ziya覺 ve kambiyo senetleri (poliçe-bono-çek), kambiyo senetlerinin farkl覺l覺klar覺, poliçe, bono ve çek ders kapsam覺nda ele al覺nacak konulard覺r.

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 412-Miras Hukuku

Bu ders kapsam覺nda miras hukukunun temel kavramlar覺, yasal mirasç覺lar, ölüme bal覺 tasarruflar, sakl覺 pay sahibi mirasç覺lar, ölüme bal覺 tasarruflar覺n tenkisi, miras覺n aç覺lmas覺, mirasa ehliyet, miras覺n geçmesinin sonuçlar覺, koruma önlemleri, miras覺n reddi, resmi defter tutma ve resmi tasfiye, miras覺n paylat覺r覺lmas覺 ve miras ortakl覺覺, mirasta denkletirme konular覺 incelenir.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 414-Private International Law II

Bu dersin amac覺 örencilere, Türk milletleraras覺 usul hukuku ve yabanc覺lar hukukunun genel prensiplerini öretmektir.  Bu derste incelenecek konular aras覺nda, eya hukukuna ilikin kanunlar ihtilaf覺 kurallar覺, sözlemelere ilikin kanunlar ihtlilaf覺 kurallar覺, sözleme d覺覺 sorumluluk hallerine ilikin kanunlar ihtilaf覺 kurallar覺, milletleraras覺 usul hukukunun kaynaklar覺, lex fori, yarg覺 dokunulmazl覺覺, Türk mahkemelerinin milletleraras覺 yetkisi, yetki anlamalar覺, uluslararas覺 adli yard覺m, tebligat, teminat, yabanc覺 mahkeme kararlar覺n覺n tan覺nmas覺 ve tenfizi, Türk Yabanc覺lar Hukukuna giri, Yabanc覺lar hukukuna ilikin temel konular: Giri, ikamet ve seyahat etme haklar覺, uluslararas覺 koruma türleri ve istisnalar覺, uluslararas覺 ve Türk hukukunda mültecilerin statüsü, yabanc覺lar覺n s覺n覺rd覺覺 edilmesi, Yabanc覺lar覺n çal覺ma haklar覺, yabanc覺lar覺n ta覺nmaz edinimi bulunmaktad覺r.

 

 

Kuram: 4 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 4

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 416-Sigorta Hukuku

Bu ders kapsam覺nda; deniz kazalar覺, müterek avaryalar, çatma, kurtarma-yard覺m, sigorta irketleri ve denetlenmesi, sigorta sözlemesinin kuruluu, sigorta sözlemesinin türleri ve özellikleri, sigorta sözlemesinin taraflar覺n覺n sorumluluk ve yükümlülükleri, deniz sigortalar覺, sigortac覺n覺n halefiyeti, sözlemenin sona ermesi konular覺 incelenmektedir.

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 4

Ön Koul: Yok

 

 

 

 

 

LAW 418-International Dispute Settlement

Bu dersin amac覺 uluslararas覺 örgütler, türleri, yap覺lar覺, yetki ve amaçlar覺 ve özellikle BM, NATO, AB ve DTÖ ve bu örgütlerin organlar覺n覺n kararlar覺n覺n nitelii ve ulusal hukuk düzenlerine olan etkisinin incelenmesidir. Bu kapsamda, hukuki kiilik, karar alma mekanizmalar覺, halefiyet ve ba覺覺kl覺klar kapsam覺nda uluslar aras覺 örgütler hukukunun ilkeleri aç覺klanacakt覺r.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

LAW 419-Avukatl覺k Hukuku

Bu dersin amac覺, avukatl覺k mesleinin tan覺t覺lmas覺 ile hak ve yükümlülüklerinin aktar覺lmas覺d覺r. Bu derste, mahkeme tekilat覺, mahkemelerde çal覺an kiiler, avukatl覺k meslei, vekil-müvekkil ilikisi, vekilin hukuki sorumluluu konular覺 tart覺覺lmaktad覺r.

 

 

Kuram: 2 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 2

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

LAW 420-Uluslararas覺 Ticari Tahkim

Bu dersin amac覺, örencilere uluslararas覺 ticari tahkimin zaman içersinde nas覺l gelitiini ve niçin uygulamada etkili olduunu aç覺klamakt覺r. Bu ders esnas覺nda ilenecek bal覺ca konular; Uluslararas覺 ticari tahkime giri, tahkim anlamas覺, tahkim’e uygulanacak hukuk ve kurallar ve uluslararas覺 tahkim merkezleri ve yabanc覺 hakem kararlar覺n覺n tenfizi ve icras覺.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 3

Ön Koul: Yok

 

LAW 429- International Commercial Law

Bu derste u hususlar tart覺覺lacakt覺r; Uluslararas覺 Ticaret Hukuku’nun nas覺l gelitii, uluslararas覺 ticaret hukuku’nun kaynaklar覺, uluslararas覺 ticari sözlemelerin türleri ve uluslararas覺 ticaret hukuku alan覺nda önemli rol oynayan enstrümanlar ve enstitülüler.

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 2

Ön Koul: Yok

 

LAW 435 – International Human Rights Law

Bu dersin amac覺 insan haklar覺 kavram覺, tarihsel geliimi ve türleri, insan haklar覺na ilikin uluslar aras覺 sözlemeler ve koruma mekanizmalar覺, Avrupa 襤nsan Haklar覺 Sözlemesi ve Avrupa 襤nsan Haklar覺 Mahkemesi’ne bireysel bavuru konular覺n覺n incelenmesidir.

Kuram:  saat

Uygulama: saat

Yerel Kredi:

AKTS Kredisi:

Ön Koul: Yok